Poprvé v knihovně

Kde nás najdete

Ústřední knihovna Vysoké školy polytechnické Jihlava se nachází v přízemí žlutého křídla hlavní budovy, číslo dveří 1N073.

Knihovna cizojazyčné literatury je umístěna ve druhém patře žlutého křídla hlavní budovy, číslo dveří 3N045.

 

Registrace do knihovny

Registrace do seznamu čtenářů knihovny probíhá na základě vyplnění registračního formuláře. Možná je i registrace uživatelů bez zaměstnanecké či studijní vazby k VŠPJ. Při registraci je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), v případě studentů VŠPJ se předkládá také průkaz studenta VŠPJ. Registrace externích uživatelů je zpoplatněna podle aktuálního ceníku služeb knihovny VŠPJ. Registrace je platná dvanáct měsíců.

 

Vyhledávání dokumentů z fondu knihovny

Ve fondu knihovny VŠPJ je možné vyhledávat prostřednictvím elektronického katalogu, který je volně dostupný na adrese: https://vspj.tritius.cz/

V elektronickém katalogu je v záznamu o každé knihovní jednotce uveden údaj o její aktuální dostupnosti a také signatura přidělená této jednotce. Větší část dokumentů z fondu knihovny se nachází v prostorách mimo volný výběr. Pokud se uživatel obrací na referenční pracovníky knihovny se žádostí o vyhledání nějakého dokumentu, představuje signatura klíčový údaj. Její předchozí vyhledání ze strany uživatele výrazně zrychluje proces vydání žádaného dokumentu.

 

Řazení fondu knihovny

Knihovna VŠPJ používá v prostoru pro volný výběr systém tzv. mezinárodního desetinného třídění, zkráceně MDT, který umožňuje oborové řazení fondu. Knihy a ostatní knihovní jednotky se podle tohoto systému rozdělují do předem definovaných kategorií, přičemž jednotky zařazené na základě jejich obsahové analýzy do stejné kategorie jsou fyzicky ukládány na jim vyhrazené společné místo. Na základě pravidel MDT jsou knihovním jednotkám přiřazovány znaky, které označují třídy klasifikačního schématu. Tyto znaky tvoří součást signatury a umožňují, vyjma určení fyzického uložení příslušné knihovní jednotky, také identifikaci jejího tematického obsahu.

 

Zkratky používané při řazení fondu

Knihovna VŠPJ užívá při řazení fondu několik zkratek. Jejich seznam s vysvětlením je vyvěšen v prostoru knihovny. Z pohledu uživatele je zapotřebí věnovat pozornost především zkratce P, která označuje dokumenty umístěné ve volném výběru Ústřední knihovny a zkratce K, která označuje dokumenty umístěné ve volném výběru Knihovny cizojazyčné literatury. Dokumenty se zkratkou S je možné najít ve volném výběru studovny, dokumenty se zkratkou Z v archivu knihovny.

Bakalářské diplomové práce  jsou označeny zkratkou BP, seminární práce posluchačů U3V zkratkou SP. Tyto dokumenty je možné si vypůjčit pouze prezenčně.

 

Půjčování dokumentů

Výpůjční lhůta je knihovním řádem stanovena různě podle kategorie svých uživatelů.

Absenčně je možné půjčit nejvýše:

  • student VŠPJ / absolvent VŠPJ / externí pracovník VŠPJ / veřejnost = 10 knihovních jednotek (lhůta 30 dní)
  • akademický / provozní pracovník VŠPJ = 15 krátkodobých výpůjček (lhůta 30 dní)  a 30 dlouhodobých výpůjček (lhůta až na 5 let)

K vypůjčení je zapotřebí předložit průkaz studenta VŠPJ, čtenářský průkaz nebo občanský průkaz.

Pokuty z prodlení hradí uživatelé knihovny v případě, že nevrátí zapůjčené dokumenty ve stanoveném termínu. Výše poplatků je stanovena v ceníku služeb knihovny VŠPJ. 

Knihovna VŠPJ poskytuje svým uživatelům službu rozesílání upomínek, ale na případné neobdržení upomínky se ve věci hrazení pokut z prodlení nelze odvolávat.

 

Na Vaši návštěvu se těší knihovníci VŠPJ.  

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401